Okres zwykły

Hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają [Oblicza Serca]

Wezwanie „hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają” w Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa odnosi się do głębokiej i bezgranicznej miłości Chrystusa, która objawia się w Jego hojności wobec każdego, kto zwraca się do Niego w modlitwie.

Hojność Serca Jezusowego w Biblii

Podstawą naszego rozważania musi być Pismo Święte, które wielokrotnie ukazuje hojność i miłość Jezusa. W Ewangelii według św. Jana czytamy:

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.

J 10,10

Serce Jezusa pragnie, abyśmy mieli życie w pełni, obfitujące w Jego łaski. Głębia tych słów objawia nam istotę misji Chrystusa – On przyszedł, abyśmy nie tylko żyli, ale abyśmy mieli życie pełne i obfite, nasycone Jego miłością i błogosławieństwami. Właśnie dlatego Jezus chce, abyśmy doświadczali pełni Jego łask. Pragnie, aby nasze życie było przepełnione radością, pokojem i duchowym bogactwem. W chwilach trudnych i pełnych niepewności przypominajmy sobie Jego słowa z Księgi Izajasza:

Nie bój się, bo jestem z tobą; nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem; umocnię cię i wspomogę, i podtrzymam cię swoją sprawiedliwą prawicą.

Iz 41,10

Przytoczony werset przypomina nam, że Bóg jest zawsze przy nas, gotowy nas wspierać i prowadzić. On pragnie, abyśmy zaufali Jego miłości i opiece, abyśmy mogli w pełni doświadczyć obfitości życia, które nam ofiaruje.

Inny fragment, który odzwierciedla hojność Jezusa, pochodzi z Ewangelii według św. Mateusza:

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

Mt 7,7-8

Te słowa są niezwykle pokrzepiające i pełne nadziei. Jezus zachęca nas do ufności w Jego nieskończoną hojność. On obiecuje, że każdy, kto się do Niego zwróci, zostanie wysłuchany. Każdy, kto szuka, znajdzie odpowiedź na swoje pytania i pragnienia. Każdy, kto zapuka do Jego drzwi, zostanie wpuszczony i obdarowany obficie.

Te biblijne obietnice przypominają nam, że Jezus jest zawsze gotów odpowiedzieć na nasze potrzeby, zawsze gotów przyjść nam z pomocą. Wzywają nas do ufności i odwagi w modlitwie, zachęcając, abyśmy nie bali się prosić, szukać i pukać do Jego serca, które jest pełne miłości i miłosierdzia. Dlatego, kiedy stajemy przed trudnościami i kiedy potrzebujemy wsparcia, pamiętajmy o tych słowach. Zaufajmy Jezusowi, który pragnie, aby nasze życie było pełne Jego błogosławieństw i łask. Hojność Jezusa nie zna granic, a Jego serce jest zawsze otwarte na nasze potrzeby.

Hojność Chrystusa w nauczaniu Kościoła

Papież Pius XII, w swojej encyklice „Haurietis aquas”, głęboko odnosi się do bezgranicznej miłości Chrystusa, wyrażonej przez Jego Serce, które jest źródłem nieustannej łaski i miłosierdzia.

Serce Jezusowe, jako symbol miłości Boga do ludzkości, jest przepełnione hojnością, która nie zna granic. Papież podkreśla, że oddanie się Sercu Jezusa przynosi Kościołowi niezliczone błogosławieństwa i łaski. Pisze, że poprzez to nabożeństwo wierni otrzymują liczne dary Bożej miłości, co inspiruje ich do wdzięczności i uwielbienia Boga za Jego nieustanną dobroć (nr 18). W encyklice Pius XII zaznacza, że nabożeństwo do Najświętszego Serca jest odpowiedzią na duchowe potrzeby współczesnych czasów. Zawiera ono wezwanie do aktywnej miłości i działania na rzecz bliźnich, przeciwdziałając postawom biernym i egoistycznym (nr 17).

Papież widzi w tym nabożeństwie drogę do odnowy duchowej i moralnej, która jest niezwykle potrzebna w dzisiejszym świecie. Nabożeństwo do Najświętszego Serca nie jest jedynie aktem pobożności, ale konkretnym wezwaniem do działania, do bycia narzędziami Bożej miłości w świecie pełnym potrzeb i wyzwań.

Hojne dla wszystkich w sakramentach

Hojność Serca Jezusowego objawia się w sposób szczególny poprzez sakramenty. W sakramencie Eucharystii Chrystus ofiarowuje nam swoje Ciało i Krew. Jest to nie tylko pokarm duchowy, ale przede wszystkim wyraz Jego bezgranicznej miłości i ofiary za nas. Każda Msza Święta jest przypomnieniem o tej niezwykłej hojności. Na ołtarzu dokonuje się cud przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa. W sakramencie Eucharystii możemy dostrzec pełnię Chrystusowej miłości. To moment, w którym Jezus nie tylko obdarza nas swoim Ciałem i Krwią, ale także przypomina, że jest obecny w naszym życiu na co dzień, gotów wspierać nas swoją łaską. Jego obecność w Eucharystii to nieustanne świadectwo miłości, która pragnie nas prowadzić i umacniać.

Sakrament pokuty jest kolejnym dowodem Jego hojności. Chrystus przebacza nasze grzechy i obdarza nas swoją łaską, mimo naszych słabości i upadków. Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) w piękny sposób ukazuje, jak hojnie Bóg przebacza. Bóg przyjmuje nas z powrotem, kiedy tylko zwracamy się do Niego. Sakrament pokuty ukazuje miłosierne Serce Jezusa, które jest zawsze gotowe przebaczyć. Chrystus wzywa nas do siebie, obiecując odpuszczenie grzechów i odnowienie w Jego łasce. Co więcej, przypowieść o synu marnotrawnym jest wspaniałym obrazem tej miłości. Bóg, jak miłosierny ojciec, czeka na nas z otwartymi ramionami, gotów przyjąć nas z powrotem, niezależnie od naszych błędów i słabości.

Hojność w życiu chrześcijanina

Jako naśladowcy Chrystusa, jesteśmy wezwani do naśladowania Jego hojności w naszym codziennym życiu. W Ewangelii według św. Łukasza Jezus mówi:

Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą będą wam dawać. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

Łk 6,38

W historii Kościoła mamy wiele przykładów świętych, którzy naśladowali hojność Jezusa w swoim życiu. Św. Franciszek z Asyżu, który zrezygnował z bogactw i stał się biedny, aby służyć ubogim. Św. Matka Teresa z Kalkuty, która oddała swoje życie służbie najbiedniejszym z biednych, ukazuje, jak możemy realizować hojność Chrystusa w naszym życiu. Podobnie jak ona, obie te postacie pokazują, że prawdziwa hojność polega na całkowitym oddaniu się drugiemu człowiekowi. Jest to także ofiarowanie siebie w służbie miłości. Wezwanie do hojności przypomina nam również o mocy modlitwy. Modlitwa jest kanałem, przez który doświadczamy hojności Boga. Św. Teresa z Ávili mówiła, że modlitwa to: poufne i przyjacielskie obcowanie z Bogiem, o którym wiemy, że nas miłuje. Modlitwa jest więc miejscem spotkania z Sercem Jezusowym, które jest hojne dla wszystkich, którzy Go wzywają, gdzie otrzymujemy to, czego naprawdę potrzebujemy, zgodnie z Bożą wolą.

Zastosowanie

W życiu codziennym możemy naśladować hojność Chrystusa na wiele sposobów. Może to być poprzez proste akty miłosierdzia wobec innych, dzielenie się naszym czasem, talentami i zasobami, czy też poprzez wybaczanie i okazywanie miłości tam, gdzie jest to najtrudniejsze. Każdy taki akt jest odbiciem hojności Jezusa, który nieustannie obdarza nas swoją miłością i łaską. Co więcej, hojność Serca Jezusowego, którą jesteśmy wezwani naśladować, nie polega tylko na dawaniu materialnych dóbr. Przede wszystkim polega na dawaniu siebie, na otwartości serca wobec innych. Każdy z nas, poprzez swoje czyny, może stać się narzędziem Bożej miłości w świecie. Przynosimy nadzieję i pocieszenie tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Naśladując hojność Jezusa, stajemy się żywymi świadkami Jego miłości, wprowadzając w życie Jego nauki i inspirując innych do czynienia dobra. To powołanie jest wyzwaniem, ale jednocześnie niezwykłą szansą, by doświadczyć pełni życia w Chrystusie i być częścią Jego wielkiego dzieła miłości na ziemi.

Panie Jezu, pełen miłości i hojności, przychodzę do Ciebie z prośbą o Twoją łaskę i pomoc. Twoje Serce jest źródłem nieustannej miłości i miłosierdzia. Proszę, obdarz mnie swoją obfitością, by moje życie było pełne radości, pokoju i duchowego bogactwa. Pomóż mi zaufać Twoim obietnicom, że każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Panie, przebacz moje grzechy i umocnij mnie swoją łaską. Prowadź mnie swoją miłością, bym mógł naśladować Twoją hojność każdego dnia, służąc innym i niosąc im nadzieję.

Amen.

Ten artykuł stanowi część cyklu czerwcowych rozważań „Oblicza Serca” o wezwaniach Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech choć jedno z tych wezwań towarzyszy Ci na drodze duchowego wzrostu.

Pozostałe artykuły z serii:

Magister teologii; katecheta, w trakcie studiów licencjackich z teologii moralnej oraz pracy socjalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Moje artykuły »

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy