Opinie

Bóg Wszechmogący a dopuszczenie zła

Jednym z najczęściej występujących w naszych modlitwach i wezwaniach określeń Pana Boga jest Jego wszechmoc. Warto zatem podjąć krótką refleksję na temat właściwego znaczenia wspomnianego przymiotu Boskiego, szczególnie w kontekście tak często zadawanego pytania o istnienie zła na świecie.

Na samym początku warto uzmysłowić sobie, że jako członkowie Świętego Kościoła Powszechnego wierzymy, iż Pan Bóg, jako Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych posiada wszechmoc powszechną – nieograniczoną do jakiegoś obszaru istnienia. W tym kontekście warto więc zauważyć, że nie można uznać, iż Pan Bóg jest wyłącznie Stwórcą Nieba, aniołów i ludzkiej duszy, zaś powstanie Ziemi i cielesnej strony człowieka jest wyłącznie wynikiem czynników fizycznych lub biologicznej ewolucji, bez znanego początku tych procesów i bez związku ich samych z Panem Bogiem. Takie ujęcie sprawy byłoby sprzeczne z doktryną katolicką. Warto więc powtórzyć za Katechizmem, iż Bóg wszystko stworzył, wszystkim rządzi i wszystko może.

Bóg Wszechmogący Stwórca a dopuszczenie zła

Jeżeli przyjmiemy, że Pan Bóg wszystko może i w całości stworzył dobry i uporządkowany świat, to dlaczego istnieje zło? Dlaczego Bóg nie stworzył doskonałego świata, w którym jakiekolwiek zło nie powstało? Odpowiadając na zadane pytania, warto powtórnie wspomnieć, że Pan Bóg nie jest niczym ograniczony w swojej wszechmocy. Za Św. Tomaszem z Akwinu należy zatem powtórzyć, iż Pan Bóg zawsze mógłby stworzyć coś lepszego. Pan Bóg stworzył jednak świat, który jest w drodze i kroczy do doskonałości. W swym zamyśle, Bóg dopuszcza więc pojawienie się różnych bytów. Zło fizyczne będzie więc istniało obok dobra fizycznego tak długo, jak długo stworzenie nie osiągnie doskonałości. Wszystkie zaś wolne i rozumne stworzenia (aniołowie i ludzie) muszą zdążać do szczęścia przez swój wolny wybór. Nie oznacza to braku możliwości błądzenia i pojawienia się zła moralnego. Warto jednak podkreślić, iż Bóg Wszechmogący nie jest w żaden sposób przyczyną zła.

Dopuszczenie zła

Doświadczenie w swoim życiu zła lub cierpienia może być wystawieniem na próbę naszej wiary w dobrą i miłosierną wszechmoc Boga. Warto jednak za Św. Augustynem stwierdzić, że Bóg wszechmogący, który jest w najwyższym stopniu dobry, nie pozwoliłby nigdy na istnienie zła w swoich dziełach, jeśli nie byłby na tyle potężny i dobry, by wyprowadzić dobro nawet z samego zła. Pamiętajmy, że nasza wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadził z niego dobra poprzez drogi, które przyjdzie nam poznać w pełni dopiero w stanie pełnego szczęścia w życiu wiecznym.

Chcesz wiedzieć więcej? Sięgnij do Katechizmu Kościoła Katolickiego!

Autorem tekstu jest Piotr Ziemecki

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy